תקנון

הסכם ותנאי שימוש

ברוכים הבאים ל Bwell ("האתר"). האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מתייחס גם לנשים.

שימושך באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתך המוחלטת את הסכם השימוש שלהלן.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה.

אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

יוצרי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל יוצרי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת ויוצרי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

המידע והתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי והם ניתנים ללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. אשר על כן אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות האישיות, במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.

כל התכנים, המוצרים ו/או השירותים הכלולים באתר מוצעים למשתמש "AS IS" בלא כל התחייבות. " Bwell " ו/או בעליו של האתר (להלן – "יוצרי האתר") ו/או צוות הכותבים, העורכים ו/או היועצים המשתתפים בעריכתו ו/או מי מטעמם (להלן – כולם ביחד, לצורך הנוחות, "יוצרי האתר") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי או כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות, אבדן, דמי נזיקין עונשים עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

למשתמשים לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי יוצרי האתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים, מידע מילולי, תמונות, צלמיות (אייקונים), לוגו וכו´ מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק/לשכפל/להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע זה ללא אישור מפורש ובכתב מ" Bwell".

האתר מאפשר ליצרנים, יבואנים ומשווקים של מוצרים ושירותים רפואיים, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם של מוצרים ושירותים הניתנים על-ידם ו/או בגין דבר מה האמור בעלון לצרכן המצורף להם.

לחברת Bwell לא תיהיה אחריות על התכנים שנמשכים כקישור מהאתר YouTube לא מבחינת תוכן וכמו כן מזכויות היוצרים.

קישורים

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים ישראלים או זרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים Bwell אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

פרטיות

יוצרי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיוזנו לאתר לצרכים סטטיסטים שונים ו/או לצורך שיפור האתר.כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לך הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. בכל עת עומדת לך הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות טופס "הסרה מרשימת התפוצה"

אם Bwell תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב "cbtdiet.co.il", בלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.

אין המשמש רשאי להעביר, למסור או להמחות לקבלן משנה או להקצות בצורה אחרת לקבלן משנה את זכויות המשתמש ו/או את התחייבויותיו במסגרת תנאי שירות שימוש אלה.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל " Bwell” ו/או בעלי הזכויות בו, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר – בכתב ומראש.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת Bwell מראש ובכתב.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתנאים בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא כל צורך בהודעה או התרעה. הנך מאשר בזאת כי כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר לא מתקיימים בינך לבין החברה ו/או יוצרי האתר או מי מהם כל קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה וכיוצ"ב .

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל

השיטה משפיעה על כל אדם באופן שונה ואין אנו מתחייבים לתוצאה שווה לכולם.

בכל בעיה או שאלה בנוגע לאתר אינטרנט שלחו מייל ל – chen.herlinger@gmail.com